Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην ποιότητα και την υγιεινή της παραγωγικής διαδικασίας.

Η επιχείρηση, εφαρμόζει και αναπτύσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) DIN EN ISO 22000: 2005  και ακολουθεί συγκεκριμένο πλάνο παραγωγικής διαδικασίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Η παραγωγική διαδικασία ακολουθεί 9 διαφορετικά διακεκριμένα στάδια, τα οποία συνοψίζονται παρακάτω.

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στάδιο Α’

Παραλαβή πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας

Το πρώτο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας περιλαμβάνει την παραλαβή των πρώτων υλών και των υλικών της συσκευασίας που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την παρασκευή των προϊόντων. Στις πρώτες ύλες για την παραγωγή των τελικών προϊόντων περιλαμβάνονται : άλευρα, γάλα, τυρί μυζήθρα, αυγά οπωροκηπευτικά κλπ.

Στάδιο Β

Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος

Κατά το δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται ο ποιοτικός αλλά και ο ποσοτικός έλεγχος των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας. Το στάδιο αυτό αποτελεί το βασικότερο στάδιο διασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς εξαιρούνται οι α΄ ύλες που δεν τηρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και αποφεύγεται αντίστοιχα η προώθηση προς τα επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. H επιχείρηση εφαρμόζει ένα σύστημα αξιολόγησης των προμηθευτών της ώστε να εξελίσσεται μια ασφαλή μέθοδος προσδιορισμού των προμηθευτών με τη μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Στάδιο Γ’

Διαχωρισμός- Αποθήκευση

Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας και αυτά τακτοποιούνται στους αντίστοιχους χώρους αποθήκευσης α΄ υλών. Όσα προϊόντα από τις πρώτες ύλες απαιτούν διατήρηση σε ψυγείο άμεσα τοποθετούνται στον κατάλληλο χώρο.

Στάδιο Δ’

Ζύγιση πρώτων υλών πριν την ανάμειξη

Στο τέταρτο στάδιο πραγματοποιείται η ζύγιση των πρώτων υλών, όπου η αναλογία συμμετοχής διαφέρει για κάθε τύπο ζύμης. Όλα τα προϊόντα προ-ζυγίζονται πριν τοποθετηθούν στο ζυμωτήριο και υπολογίζονται οι ποσότητες ανάλογα με τη συνταγή που υπάρχει για τη κάθε πίτα.

Στάδιο Ε’

Ανάμειξη

Αφού ζυγιστούν οι πρώτες ύλες και εξασφαλισθεί η σωστή αναλογία τους αναμειγνύονται σε ειδική μηχανή ανάμειξης. Η ανάμειξη γίνεται με διαφορετική ταχύτητα ανάλογα με το είδος του τελικού προϊόντος και την ποιότητα της τελικής ζύμης. Τα ομοιογενή, πλέον, μείγματα ζυμώνονται στη μηχανή παραγωγής ζύμης.

Στάδιο ΣΤ’

Παραγωγή φύλλου

Μετά την τελική διαμόρφωση των διαφόρων τύπων ζύμης, ακολουθεί το πρώτο τους άνοιγμα σε φύλλο στη σφολιατομηχανή. Εδώ παράλληλα με το άνοιγμα του φύλλου προστίθεται αλεύρι στην πίτα..

Στάδιο Ζ’

Κατάψυξη

Στο στάδιο αυτό τοποθετούνται οι πίτες στον καταψύκτη (shock) και μέσα σε 20’ καταψύχονται πλήρως. Η διεργασία αυτή εγγυάται την ελάχιστη απώλεια των θρεπτικών συστατικών και της υγρασίας της πίτας.

Στάδιο Η’

Συσκευασία

Για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων ακολουθεί η συσκευασία τους, σε ειδικό για τρόφιμα περιτύλιγμα στο οποίο συσκευάζονται οι κατεψυγμένες πίτες αμέσως μόλις εξέλθουν από τον σοκ-καταψύκτη. Πολύ σημαντική φάση της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί η συσκευασία και η σωστή αποθήκευση των τελικών προϊόντων. Η σωστή συσκευασία είναι απαραίτητη καθώς διατηρεί το σύνολο των προϊόντων της επιχείρησης στην αρχική τους κατάσταση για όσο χρόνο χρειάζεται πριν από την κατανάλωσή τους.

Στάδιο Θ’

Αποθήκευση τελικών προϊόντων

Αμέσως μετά τη συσκευασία τα προϊόντα αποθηκεύονται στους θαλάμους ψύξης και παραμένουν εκεί μέχρι την αποστολή τους στους τελικούς καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό το προϊόν παραμένει φρέσκο και διατηρεί όλες τις βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά που έχει όταν είναι φρέσκο.

Φλαμπουριώτικα χειροποίητα παραδοσιακά Ελληνικά προϊόντα